Vigilància contínua
  El sistema processa i emmagatzema contínuament les dades provinents dels sensors. Aquestes poden ser visualitzades en temps real i en qualsevol moment des de qualsevol dispositiu connectat a Internet.
  Multiplataforma
  És possible interactuar amb el sistema des de diferents dispositius, de manera que múltiples usuaris el poden controlar. Això és gràcies a l'ús de la plataforma de codi lliure openHAB, que proporciona una interfície gràfica molt completa.
  Autonomia
  L'equip pot interactuar de manera autònoma una vegada s'ha configurat. En analitzar les dades instantànies que proporcionen els sensors, pot executar processos. Això pot ajudar a gestionar l'estalvi energètic a l'habitatge de manera intel·ligent.
  Ininterrupció elèctrica
  L'equip està dotat d'un sistema d'alimentació ininterrompuda propi compost per diverses bateries per assegurar-ne l'eficiència. D'aquesta manera pot actuar davant de desconnexions elèctriques i enviar avisos a usuaris.
  Seguretat
  El nivell de seguretat de l'habitatge augmenta amb la capacitat del producte d'enviar avisos a un dispositiu mòbil davant de situacions prèvies a catàstrofes com incendis o inundacions. També pot avisar d'intrusions o desconnexions elèctriques.
  Visualització de dades
  Aquest sistema emmagatzema de manera contínua les dades numèriques enviades pels sensors i gràcies a l'ús de la plataforma Grafana genera gràfics flexibles i molt visuals per mostrar aquestes dades i poder-les analitzar.